0566393036
obeck.klacany@gmail.com
2023 szeptember 29, péntek - Mihály
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Výberové konanie- učiteľ MŠ

Zriaďovateľ: Obec-Kapušianske Kľačany, 079 01 Kapušianske  Kľačany 27

                                                                  v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

učiteľa/-ky Materskej školy v Kapušianskych Kľačanoch

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

– odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.          437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

Iné kritériá a požiadavky:

   –  samostatnosť,

   – komunikatívnosť,

   – osobné a morálne predpoklady,

   – zdravotná spôsobilosť na prácu,

   – spoľahlivosť,

   –  flexibilita,

   –  kreativita,

   –  zodpovednosť,

   –  aktívne plnenie úloh,

   – práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.),

   – bezúhonnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   – písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu,

   – profesijný životopis,

   – overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

   – súhlas uchádzača so pracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona          

     č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 27. augusta 2021 (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne) na adresu:

Obec Kapušianske Kľačany

079 01 Kapušianske Kľačany 27

Alebo e-mailom na : obeck.klacany@gmail.com

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania  zaradené.  Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

V Kapušianskych Kľačanoch,    dňa 16.8.2021       

                                                                                                               Tibor Varga

                                                                                                                starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: