0566393036
obeck.klacany@gmail.com
2023 szeptember 29, péntek - Mihály
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

VÝBEROVÉ KONANIE

Zriaďovateľ Materskej školy s výchovným jazykom maďarským – Óvoda

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky  Materskej školy v Kapušianskych Kľačanoch

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

– vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,

– splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

– ovládanie štátneho jazyka,

– znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,

osobnostné a morálne predpoklady,

– organizačné a riadiace schopnosti,

– aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

– občianska bezúhonnosť,

– zdravotná spôsobilosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

– prihláška do výberového konania,

– profesijný životopis,

– overené kópie dokladov o vzdelaní,

– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

– potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

– písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.   122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte do 15. 08. 2022 na adresu:

Obecný úrad Kapušianske Kľačany, 079 01 Kapušianske Kľačany 27

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ“.

                            „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kapušianskych Kľačanoch, dňa 11. 07. 2022

…………………………

                                                                                                                              Tibor Varga

           Starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: