0566393036
obeck.klacany@gmail.com
2022 november 30, szerda - András, Andor
Kaposkelecsény
Főleg tiszta
-4°C
 

Výberové konanie- učiteľ ZŠ

Zriaďovateľ: Obec-Kapušianske Kľačany, 079 01 Kapušianske  Kľačany 27

                                                                  v y h l a s u j e

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

učiteľa/-ky Základnej školy s VJM 1.-4. ročníka v Kapušianskych Kľačanoch

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

   – odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca,

   – najmenej tri roky pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

   –  samostatnosť,

   – komunikatívnosť,

   – riadiace a organizačné schopnosti,

   – osobné a morálne predpoklady,

   – zdravotná spôsobilosť na prácu,

   – spoľahlivosť,

   –  flexibilita,

   –  kreativita,

   –  zodpovednosť,

   –  aktívne plnenie úloh,

   –  znalosť hry na hudobnom nástroji, 

   –  skúsenosť s prácou s deťmi MRK

   – práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.),

   – bezúhonnosť.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   – písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu,

   – profesijný životopis,

   – overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,

   – potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   – súhlas uchádzača so pracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona          

     č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 27. augusta 2021 (rozhodujúci je dátum na pečiatke podateľne) na adresu:

Obec Kapušianske Kľačany

079 01 Kapušianske Kľačany 27

Alebo e-mailom na : obeck.klacany@gmail.com

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania  zaradené.  Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

V Kapušianskych Kľačanoch,    dňa 16.8.2021       

                                                                                                               Tibor Varga

                                                                                                                starosta obce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

%d blogerom sa páči toto: